Hoodfstuk 1 Algemene bepalingen:

 • art.1 De S.V. Enter is opgericht te Enter op 1 September 1922 en is aldaar gevestigd.
 • art.2 De vereniging stelt zich ten doel de voetbalsport te beoefenen en te stimuleren in het belang van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de gemeenschap, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
 • art.3 De vereniging tracht dit doel te bereiken in hechte samenwerking met de K.N.V.B., daarbij gebruik makend van de middelen die bovengenoemde bond aan de vereniging beschikbaar stelt.
 • art.4 Het verenigingsjaar loopt van 1 Juni tot en met 31 Mei.
 • art.5 De vereniging bestaat uit: a) actieve leden b) relaties c) ere leden.

 

Hoofdstuk 2 De leden:

 • art.1a Onder actieve leden wordt verstaan:
  1. bestuursleden.
  2. commissieleden.
  3. spelende leden.
  4. functionele leden, b.v. grensrechters, leiders.
  5. Werknemers.
 • art.1b Relaties zijn leden die wel contributie betalen, maar niet voldoen aan punt 1a van art. 1 hoofdstuk 2.
 • art.1c Ere leden zijn leden die zich op de een of andere wijze bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Op voordracht van het bestuur aan de algemene jaarvergadering kunnen ere leden benoemd worden, dit met meerderheid van stemmen.
 • art.2 Spelende leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen en voor het lopende verenigingsjaar zijn doorgegeven aan de K.N.V.B.. Elk spelend lid dient zijn naam, geboortedatum en volledig adres aan de ledenadministratie te overleggen dit inclusief een copy van zijn/haar legitimatiebewijs. Spelende leden verbinden zich aan de vereniging tot het einde van het lopende verenigingsjaar. Het tussentijds verbreken van de verbintenis is niet toegestaan, tenzij er geldige redenen aanwezig zijn. Dit laatste wordt overgelaten ter beoordeling van het bestuur. Alle spelende leden zijn tevens gebonden aan de regels van de K.N.V.B. inzake transfers. Het is geen enkele speler toegestaan te spelen buiten het verenigingsverband van S.V. Enter, tenzij het bestuur hiervoor toestemming geeft.
 • art.3 De (nieuwe)leden betalen hun contributie, de grootte van dit bedrag wordt elke jaarvergadering opnieuw vastgesteld, in overleg met de leden. De leden mogen een maximale contributie- achterstand hebben van 1 kwartaal.
 • art.4 Het lidmaatschap eindigt: 1) Door schriftelijke opzegging door het lid zelf aan het adres van de ledenadministratie van de vereniging. De leden kunnen de vereniging verlaten gedurende de transferperiode, zoals elk jaar door de K.N.V.B. wordt vastgesteld m.u.v. hetgeen bepaald is in art.2 van hoofdstuk 2. Bij het verlaten van de vereniging moet aan de financiële verplichtingen zijn voldaan, tevens moet de in bruikleen zijnde verstrekte kleding en gebruiksartikelen worden ingeleverd bij het bestuur. 2) Door tussentijdse opzegging vervallen niet de financieel verplichtingen. Deze blijven onverkort van kracht voor het gehele verenigingsjaar. 3) Door overlijden. 4) Door royement.
 • art.5 Actieve leden zijn verplicht verandering van adres voor langer tijd schriftelijk mede te delen aan de secretaris.

 

Hoofdstuk 3 Het bestuur:

 • art.1 Het bestuur wordt gekozen door een stemming die gehouden wordt op de wijze zoals aangegeven in art.6 van hoofdstuk 5.
 • art.2 Kandidaat voor een bestuursfunctie kunnen zich stellen, personen van minstens 18 jaar:
  1. Op voordracht van het bestuur.
  2. Personen die minstens 3 handtekeningen van andere actieve leden hebben verkregen.
 • art.3 Het bestuur bestaat uit minstens uit 3 personen, t.w.: voorzitter, penningmeester en secretaris. Om de 3 jaar treedt een bestuurslid op toerbeurt volgens opgesteld rooster af. Het aftredende bestuurslid kan zich steeds opnieuw herkiesbaar stellen.
 • art.4 Het bestuur verdeelt onderling de functies, met uitzondering van de voorzitter, secretaris en penningmeester deze worden door de algemene vergadering gekozen. Dit geschiedt op een wijze zoals aangeduid in art.6 van hoofdstuk 5.
 • art.5 Het bestuur behartigt de belangen in het algemeen en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en handhaving van de gestelde bepalingen in dit reglement, statuten en genomen besluiten tijdens de algemene jaarvergadering.
 • art.6 De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangende voorzitter zijn plaats waar. De voorzitter heeft het recht discussies te sluiten, wanneer deze discussies naar zijn mening de belangen van de vereniging schaden.
 • art.7 De secretaris is belast met de briefwisseling. Hij voert deze in naam van en zo mogelijk in overleg met het bestuur. Hij ondertekent alle stukken van hem uitgaande en is verplicht daarvan kopieën te behouden. Hij maakt notulen van de belangrijkste vergaderingen. Hij draagt zorg voor het jaarverslag en houdt een volledig ledenregister bij met naam, adres en geboortedatum.
 • art.8 De penningmeester is belast met de (leden)administratie en voert het financieel beheer. Hij is verplicht daarvan nauwkeurig aantekeningen te behouden in de daarvoor bestemde bescheiden. Voor de onder zijn beheer staande gelden is hij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk. Hij is verplicht eventuele tekorten aan te zuiveren.
 • art.9 Het bestuur in zijn geheel treedt af:
  1. Wanneer de algemene vergadering dit in een motie van wantrouwen eist.
  2. Wanneer het daar zelf toe besluit. In dit geval wordt ad interim een commissie van 3 leden gekozen, die de lopende zaken afhandelt en een nieuwe stemming voorbereidt. Bij tussentijds aftreden van een of meerdere bestuursleden worden de taken overgenomen door de overblijvende bestuursleden mits het overblijvende bestuur uit tenminste 3 personen bestaat. Wenst het overblijvende bestuur één of meerdere nieuwe bestuursleden, dan bereidt het bestuur een algemene stemming ter verkiezingen van één of meerdere bestuursleden. Een aftredend bestuurslid kan zich nooit herkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie binnen hetzelfde lopende verenigingsjaar. Het nieuw gekozen bestuurslid neemt de plaats in van het aftredende bestuurslid, in het schema van verkiesbaar zijn.

 

Hoofdstuk 4 Commissies:

 • art.1 De genoemde commissies en door het bestuur nader te formeren commissies staan het bestuur bij in de leiding van de vereniging.
 • art.2 Elke commissie bestaat minimaal uit 3 leden. De taken worden onderling verdeeld.
 • art.3 Elke commissie zal zelfstandig de haar toevertrouwde taak uitvoeren, met dien verstande dat zij verantwoording verschuldigd is aan het bestuur.

 

Hoofdstuk 5 Vergaderingen en stemmingen:

 • art.1 Minstens eenmaal per jaar wordt er een algemene jaarvergadering gehouden, normaliter in de maand maart. Op deze vergadering wordt:
  1. De notulen van de vorige algemene vergadering behandeld.
  2. Verslag van de secretaris, penningmeester en de verschillende commissies behandeld over het afgelopen jaar.
 • art.2 Een algemene vergadering wordt gehouden op verlangen van:
  1. Het bestuur.
  2. Minstens één tiende deel van de stemgerechtigde leden. Het verlangen vanonder sub 2 gestelde wordt schriftelijk met redenen omkleed aan de secretaris kenbaar gemaakt.
 • art.3 De oproeping der leden voor de algemene vergadering geschiedt minstens 14 dagen vooraf met opgaaf van agenda, datum en plaats. Deze uitnodiing zal via een publicatie op het mededelingenbord, internet en teletekst bekend worden gemaakt. Bij verhindering is ieder lid verplicht schriftelijk de reden kenbaar te maken aan de secretaris.
 • art.4 Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden, indien nodig wordt eens per week een bestuursvergadering gehouden. Een bestuursvergadering kan altijd worden gehouden op voorstel van:
  1. De voorzitter.
  2. De meerderheid van het bestuur.
 • art.5 Stemgerechtigd zijn:
  1. Bestuursleden. Alle leden boven 18 jaar, die voor het lopende jaar door de vereniging bij de K.N.V.B. als zodanig zijn opgegeven.
 • art.6 De verkiezingen van bestuursleden en aanneming van voorstellen geschiedt bij meerderheid van stemmen. Onder meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de geldige aantal uitgebrachte stemmen. Over personen wordt indien noodzakelijk c.q. gewenst schriftelijk gestemd met gesloten briefjes. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur of meerderheid van de aanwezige leden schriftelijke stemming noodzakelijk acht. Ongeldig zijn, stembriefjes welke,
  1. gekenmerkt zijn,
  2. de namen of voorstellen niet duidelijk aangegeven en blanco stembriefjes; deze in punt 2 genoemde worden beoordeeld door het stembureau. Het stembureau wordt uit de vergadering door de voorzitter aangewezen en bestaat uit 3 personen.

 

Hoofdstuk 6 Wedstrijden en oefeningen:

 • art.1 Het samenstellen van de elftallen geschiedt door de trainer in overleg met de technische commissie, de leiders en het bestuur. De selectie wordt samengesteld door de hoofdtrainer.
 • art.2 Elk elftal heeft een aanvoerder. Deze wordt gekozen door het elftal. De aanvoerders zorgen ervoor dat de secretaris zijn verplichtingen ten opzichte van de administratie van de bondswedstrijden kan nakomen. Tijdens de wedstrijden kan de aanvoerder alle maatregelen treffen die hij in het belang van zijn elftal nodig acht. De spelers zijn verplicht tijdens de wedstrijd de wenken en raadgevingen van hun aanvoerder op te volgen. De aanvoerders kunnen hun functie verliezen door: zelf ervoor te bedanken of door maatregelen van het bestuur.
 • art.3 De wedstrijdsecretarissen zorgen ervoor dat alle wedstrijden gepubliceerd worden op de daartoe geëigende plaatsen. De publicatie geldt als oproep. De publicatie dient minstens 36 uur voor de aanvang van de betreffende wedstrijden te geschieden.
 • art.4 Alle spelers, inbegrepen de reserve- spelers, die voor een wedstrijd opgegeven zijn, zijn verplicht te verschijnen. Bij verhindering is iedere speler verplicht dit schriftelijk of telefonisch en minstens 24 uur van tevoren bij de trainer/leider te melden. Iedere speler die zich afmeldt voor de wedstrijd moet zich daarna weer melden voor de volgende wedstrijd.

 

Hoofdstuk 7 Sancties:

 • art.1 Het bestuur kan een lid royeren om de volgende redenen:
  1. Door ergerlijk of herhaaldelijk wangedrag, waardoor de vereniging geschaad kan worden.
  2. Bij molestatie van een scheidsrechter.
  3. Bij het herhaaldelijk van het veld gestuurd worden voor commentaar op de leiding van een scheidsrechter.
  4. Door de vereniging op welke wijze dan ook in diskrediet te brengen.
   De punten 1 t/m 4 worden overgelaten aan het oordeel van het bestuur.
 • art.2 Schorsing kan worden opgelegd:
  1. Wanneer een lid bij herhaling het reglement overtreedt.
  2. Als een lid zich schuldig maakt aan wangedrag.
  3. Bij het van het veld te worden gestuurd voor het commentaar leveren op de leiding van een scheidsrechter.
  4. In gebreke blijft bij art.4 van hoofdstuk 6.
  5. Het bestuur zal direct een schorsing of royement opleggen aan leden die in het openbaar, persoonlijk een of meerder bestuursleden beledig(d)en.
  6. Als een lid zich tijdens het bezoeken van een wedstrijd, (dus als supporter) schuldig maakt aan wangedrag.
  7. Als er tegen een lid een strafzaak loopt bij de K.N.V.B. zal het desbetreffende lid lopende deze strafzaak geschorst worden door de vereniging.
  8. Wanneer een lid een achterstand aan contributie heeft van meer dan 1 kwartaal.
   De punten 1 t/m 8 worden overgelaten aan het oordeel van het bestuur. Straffen opgelegd door de KNVB worden één op één overgenomen.
 • art.3 Kosten voortvloeiende uit de strafzaak tegen betrokken speler zal door hem betaald moeten worden. De grootte van het bedrag zal door het bestuur worden vastgesteld. Bij ingebreke blijven wordt betrokken speler niet meer opgesteld totdat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • art.4 Bovengenoemde sancties worden steeds door het bestuur genomen. Schorsing of royement van een lid wordt aan betrokken lid schriftelijk met opgaaf van reden meegedeeld en doorgegeven aan de K.N.V.B. Alleen bij een royement is de betrokkene bevoegd om binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan volgens artikel 6 lid 4 van de statuten.
 • art.5 Wanneer een speler van het veld wordt gezonden met een code vanaf 21 is hij verplicht: 1) Eigenhandig geschreven verklaring te overleggen, alsmede uiterlijk de daarop volgende dag bij het bestuur te komen voor ondertekening van het strafrapport en toelichting te geven over het gebeuren. 2) Ook de aanvoerder/leider van de speler uit het betrokken elftal is verplicht deze rapporten mede te ondertekenen.
 • art.6 Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen.

 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen:

 • art.1 Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht zoals aangeduid in art.6 van hoofdstuk 5.
 • art.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • art.3 Door toetreding tot de S.V. Enter verklaart ieder lid dit reglement te kennen en zich aan dit reglement te zullen onderwerpen, mede aan alle wijzigingen die er mogelijkerwijze in zouden kunnen worden aangebracht.