Protocol Cameratoezicht “Sportpark Krompatte sv Enter”

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van sv Enter, haar leden en bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van sv Enter. Het bestuurslid ‘Ledenservice en vrijwilligersbeleid’ voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan. Het bestuurslid stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van sv Enter. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie of de politie, beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Privacy van bezoekers
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel Sportpark Krompatte te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang.

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal
Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van sv Enter. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen. Het bestuur van sv Enter beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van het complex en de kantine. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden, alleen de bestuursleden en de technische beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan, als hiertoe volgens het bestuur aanleiding is, worden ingezien door het bestuur.

Artikel 7 Informatieverstrekking
Dit protocol zal via de website van sv Enter worden gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle huurders hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van sv Enter. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van sv Enter.