Algemeen

Algemene Ledenvergadering sv Enter

Het bestuur van sv Enter nodigt alle leden van 18 jaar en ouder uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 14 april a.s. om 20.30 uur.

Minderjarige leden kunnen zich op deze vergadering laten vertegenwoordigen door een van de ouders/opvoeders. Een uur voor aanvang van de vergadering liggen de notulen van de secretaris en de financiële administratie van de penningmeester ter inzage in de bestuurskamer.

Agenda – Algemene Ledenvergadering sv Enter – Donderdag  14 april 2022  – Aanvang 20:30 uur.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2 september 2021.
 4. Bestuursverkiezing en voordragen ereleden.
  • Aftredend en herkiesbaar; Jos van Otten en Ronald van Rhee
  • Aftredend en niet herkiesbaar; Robin Heilen
  • Toetredend als penningmeester; Kevin Braamhaar
   Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaat moet door tenminste vijf leden schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris, uiterlijk 2 dagen voor de algemene vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden
  • Voordragen ereleden
 5. Verslag Secretaris.
 6. Herziening statuten.
  • De herziene statuten liggen voorafgaand aan de ALV vanaf 19:00 uur ter inzage in de bestuurskamer en zijn daarnaast gepubliceerd op de website.
 7. Verslag Penningmeester.
 8. Verslag Kascontrolecommissie.
 9. 100 jarig jubileum sv Enter.
 10. Facelift kantine.
 11. Verslag Voorzitter.
 12. Verslag Technische Commissie.
 13. Verslag Ledenservice & Vrijwilligersbeleid.
 14. Verslag Sponsoring, Accommodatie- & Materiaalbeheer.
 15. Verslag Kantinebeheer.
 16. Verslag Club van 100.
 17. Jubilarissen
 18. Rondvraag
 19. Sluiting