Algemeen

Algemene Ledenvergadering sv Enter

Het bestuur van sv Enter nodigt alle leden van 18 jaar en ouder uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 6 april a.s. om 20.30 uur.

Minderjarige leden kunnen zich op deze vergadering laten vertegenwoordigen door een van de ouders/opvoeders. Een uur voor aanvang van de vergadering liggen de notulen van de secretaris en de financiële administratie van de penningmeester ter inzage in de bestuurskamer.

 1. Agenda  Algemene Ledenvergadering van S.V. Enter donderdag  6 april 2023  20:30 uur.

  1. Opening door de Voorzitter.
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Vaststelling Notulen Jaarvergadering 14 april 2022.
   • Aftredend en niet herkiesbaar; Robin Heilen en Martin Asbroek
   • Toetredend als secretaris; Leslie Atalay-Schutte
   • Toetredend als voorzitter barcommissie; Danielle Krake
    Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaat moet door tenminste vijf leden schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris, uiterlijk 2 dagen voor de algemene vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden.
  4. Verslag Secretaris.
  5. Verslag Penningmeester.
  6. Verslag Kascontrolecommissie.
  7. Terugblik 100 jarig jubileum sv Enter
  8. Verslag Voorzitter.
  9. Verslag Technische Commissie.
  10. Verslag Ledenservice & Vrijwilligersbeleid.
  11. Verslag Sponsoring, Accommodatie- & Materiaalbeheer.
  12. Verslag Kantinebeheer.
  13. Verslag Club van 100.
  14. Jubilarissen.
  15. Rondvraag.
  16. Sluiting.