Algemeen

Algemene Ledenvergadering sv Enter

Het bestuur van sv Enter nodigt alle leden van 18 jaar en ouder uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 18 april a.s. om 20.30 uur.

Minderjarige leden kunnen zich op deze vergadering laten vertegenwoordigen door een van de ouders/opvoeders. Een uur voor aanvang van de vergadering liggen de notulen van de secretaris en de financiële administratie van de penningmeester ter inzage in de bestuurskamer.

Agenda  Algemene Ledenvergadering van S.V. Enter donderdag  18 april 2019  20:30 uur.

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling Notulen Jaarvergadering 29 maart 2018.
 4. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar Martin Asbroek (Delden).
  2. Aftredend en niet herkiesbaar Paul Diepenmaat en Alphons Asbroek.
  3. Toetredend als bestuurslid Technische Commissie Kevin AsbroekLeden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaat moet door tenminste vijf leden schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris, uiterlijk 2 dagen voor de algemene vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden.
 5. Verslag Secretaris.
 6. Verslag Penningmeester.
 7. Verslag Kascontrolecommissie.
 8. Verslag Voorzitter.
 9. Verslag Voetbalzaken Jeugd.
 10. Verslag Voetbalzaken Senioren.
 11. Verslag Technische Commissie.
 12. Verslag Ledenservice & Vrijwilligersbeleid.
 13. Verslag Sponsoring, Accommodatie- & Materiaalbeheer.
 14. Verslag Kantinebeheer.
 15. Verslag Club van 100.
 16. Jubilarissen.
 17. Rondvraag.
 18. Sluiting.