Algemeen

Algemene Ledenvergadering sv Enter

Het bestuur van sv Enter nodigt alle leden van 18 jaar en ouder uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 2 september a.s. om 20.30 uur.

Minderjarige leden kunnen zich op deze vergadering laten vertegenwoordigen door een van de ouders/opvoeders. Een uur voor aanvang van de vergadering liggen de notulen van de secretaris en de financiële administratie van de penningmeester ter inzage in de bestuurskamer.

Agenda Algemene Ledenvergadering van S.V. Enter donderdag 2 september 2021 20:30 uur.

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling Notulen Jaarvergadering 18 april 2019.
 4. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend en herkiesbaar Martin Asbroek (Enter).
  2. Aftredend en niet herkiesbaar Rob ten Brinck.
  3. Stopt als bestuurslid Technische Commissie Kevin Asbroek
  4. Toetredend als bestuurslid Technische Commissie Arno Ligtenberg
   • Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaat moet door tenminste vijf leden schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris, uiterlijk 2 dagen voor de algemene vergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden.
  5. Verslag Secretaris.
  6. Verslag Penningmeester.
  7. Verslag Kascontrolecommissie.
  8. Verslag Voorzitter.
  9. Verslag Technische Commissie.
  10. Verslag Ledenservice & Vrijwilligersbeleid.
  11. Verslag Sponsoring, Accommodatie- & Materiaalbeheer.
  12. Verslag Kantinebeheer.
  13. Verslag Club van 100.
  14. Jubilarissen.
  15. Rondvraag.
  16. Sluiting.